Privacyverklaring


Stinesen Design Engineering respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder volgt een beschrijving van hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Verwerking persoonsgegevens

Stinesen Design Engineering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Beantwoorden en afhandelen van e-mail of telefonisch contact
  • Het afhandelen van een betaling 
  • De mogelijkheid om te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten af te kunnen leveren

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer


Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract c.q. overeenkomst.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld om deze te controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Indien gewenst kunnen, onder voorwaarden, de persoonsgegevens zelfs worden verwijderd. Dit kan door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op het verzoek reageren.

Stinesen Design Engineering

Europark 8

4904 SX Oosterhout

info@stinesen.com


Delen met derden

Stinesen Design Engineering verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stinesen Design Engineering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien er vermoeden is van misbruik van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Onze website

Cookies

Stinesen Design Engineering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze links en het daarmee kenbaar maken van je persoonsgegevens aan de beheerders van de betreffende websites. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Google Analytics

Stinesen Design Engineering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.


Heeft u een klacht

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900 – 200 12 01

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.


Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. 

Oosterhout, 25 mei 2018